• Dika (LGBT+ Person).

Mitauro yeBantuEdit

  • Mang'anja vanoti chitsopi kana chisopi (sharpened stick) kureva chimuti chakatesvera.

Kune zita remhuri rinonzi Matika.


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.