• Dika (LGBT+ Person).

Mitauro yeBantu chinjirudza

  • Mang'anja vanoti chitsopi kana chisopi (sharpened stick) kureva chimuti chakatesvera.

Kune zita remhuri rinonzi Matika.


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.