• Kubvuva (Catch fish with a net in deep water apa kureva kubata hove nemambure.
  • Kubvuva, bvuvo kana bvuururo (1. Weed field with few weeds in it. 2. Weed for second or third time) apa kureva kusakura kechipiri kana kechitatu.
  • Kubvuva (Convert someone to Christianity) apa kureva kutendeutsa munhu kuchitendero chaKristsu.
  • Bvuvo kana mabvuvo (1. Second or third weeding, 2. Food and drink for second or third weeding)
  • Bvuururo (Food and drink for second or third weeding)Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.