Mitauro yeBantuChinjirudza

  • VaGwere vanoti bukwati (n. viscosity; resistance of a liquid to force and hence to flow) - zvichida izwi rinotodzana nekukwata sesadza richibikwa.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.