Kureva (talk; speak; gossip).

  • Kurevanya (babble; chatter or talk too much).
  • Kurevesa (cause to speak; speak to; tell the truth).
  • Kurevera (to report someone to an authority figure).
  • Kureverera (to speak in defence of).