Manhenda

Shoko rokuti manhenda (uncertain outcome) rinotaurwa panenge pasingazivikanwe kuti zvichazoveyi pane chinhu chacho chiri kutariswa. Ndipo paya panonzi netsumo, Mombe yestsiru manhenda waikama - izvi zvichireva kuti hazvizivikanwe kuti inokamika sei, inoburitsa mukaka wakawanda here kana kuti kwete? Vamwe vatauri vanoti Makoto.

Mimwe mienzaniso wemashandisirwo eshoko:

  • Kwatiri kuenda uku manhenda takudzoka. Apa kureva kuti hazvizivikanwe kuti tinokudzoka here, kuda pane chinotibata ikoko.
  • Manhenda vachiuya manheru.
  • Mwana wangu akaenda kuKariba, makoto adzoka - my child has gone to Kariba, who knows whether he will return.

Shoko iri rakakosha apo patichada kutaura inonzi risk kuchidzidzo chinodanwa kunzi Statistics and Probability kuEnglish. Wedu mutauro unawo mashoko akafanira chasara kumabatanidza kuti ave bumbiro yeruzivo.

Mazwi eBantuEdit

  • VaSwahili vanoti kitendo (1.act, action 2. undertaking, operation 3. feat, exploit) kureva chiito.
  • VaSwahili vanoti tenda (make, do, act, carry out, perform, accomplish. 2. do something to someone (us. something bad or unfavorable).
  • VaYao vanoti tenda (to do) vachireva kuita. Mamwe mazwi: tenda kapolo (to make him/her a slave) vachireva kupinza muhuranda.
  • VaYao vanoti tenda soni (to be ashamed) vachireva kunyara. Kikongo vanoti tenda (to count).