Shoko rokuti manho (ability) rinoreva kugona kuita chinhu chiri kutaurwa pamusoro pacho.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Ane manho okuita basa - he is very capable.
  • Nekumwe kutaura manho anoreva njere.