Shoko rokuti manho (ability) rinoreva kugona kuita chinhu chiri kutaurwa pamusoro pacho.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Ane manho okuita basa - he is very capable.
  • Nekumwe kutaura manho anoreva njere.

Mitauro yeBantuEdit

  • Basotho vanoti ho khona (to be able) vachireva kugona.
  • MaZulu vanoti ilikhono kana amakhono (Skill, dexterity) vachireva kugona.
  • MaZulu vanoti OkaTheza unekhono lotshwala (Teza's daughter knows how to make beer). vachireva anogona.