Mitauro yeAfrika chinjirudza

  • Kimbundu inoti kiloa kana maloa (n. mud; sludge) kureva matope. Fananidzai nokuti murove?


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.