• Mhumburu apa kureva chinhu chizere chisina kudimburwa kana kuwedzerwa. Sokuti shato inokwanisa kumedza mhembwe mhumburu.
  • Mhumburu (1. Naked person, ) apa zvichireva munhu asina kupfeka.
  • Mhumburu (Exposed object) one generally kept in box or receptacle).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.