Mudzivo

  • Mudzivo (boundary, extremity, the last one, the end) apa kureva muganhu kana mucheto.
  • Mudzivo (a stopper, cock) apa kureva chivharo.


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.