Mukwava

  • Mukwava (Angle, where two lines or surfaces meet).
  • Hanzi kune mhando yedoro rinonzi mukwava.
  • inowanzomwiwa nengezha.... Vana Baba Rati, Pride , Dhadhanya, Rev Matt, Mure navana Samaita Mbizi Hwahwa


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.