Open main menu
Flag of Zimbabwe.svg

Mureza weZimbabwe wakasvitswa kuvanhu mugore ra1980. Mufananidzo weshiri uri pamureza unomirira chiumbwa cheshiri inonzi hungwe chakawanikwa paMasvingo eZimbabwe - (Great Zimbabwe). Shiri iyi mucherechedzo wenhoroondo yeZimbabwe; red star iri pasi peshiri iyi inodudza zvehondo yerusununguko nerugare muZimbabwe.


  • Green: Kurima nemaruwa eZimbabwe
  • Yellow: hupfumi wezviwanikwa zvinocherwa muvhu reZimbabwe
  • Red: ropa rakadeuka paChimurenga chekutanga nechechipiri (hondo dzerusununguko)
  • Black: Nhaka nerudzi rwevanhu vatema veZimbabwe
  • Shiri yeZimbabwe: Hungwe ishiri yemucherechedzo wenhoroondo yeZimbabwe
  • Red Star: Zvishuvo zvevana veZimbabwe zvokuva neramangwana rakanaka