Nhaurwa (nge. issue, matter) zvinoreva msoro wenyaya, chinhu chiri kutaurwa nezvacho senge muuvaranomwe, n'wadhi, kana zvinyorwa zve kuchikoro panonyorwa mapepa, senge magwarazanhi (eseyi) kana mwigazvo (masaimende).

Somuenzaniso pakanyorwa bepa rezve dambudziko ririkuitika mu Zimbabwe rekurovoresa twana twudoko, dumidzo re zanhi ringa wanikwa rakanzi "nhaurwa yanhasi ino ringa uwandu hwe rupararisa rwe kurooresa vana vadoko muZimbabwe".

Ringai zve chinjirudza