• Nhenda (sick person) apa kureva murwere ane denda.
  • Manhenda (uncertain outcome). Sokuti: Mombe yetsiru manhenda waikama.


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.