Nzvovera

Nzvovera (ku Chingezi: vowel) kana varamwana.

Zvinzvovera

Mamwe mapeji ekutarisaEdit