Pimanzvimbo (Survey in English) chidzidzo uyezve mushando unechekuita nokupimwa pagere chinhu, kudoma pachigere; nhambwe pakati penzvimbo uye magonya ari pakati pezviri kupimwa. Kazhinji nzvmbo dzinenge dzichipimwa dziri pano Panyika uye kupima uku kunoshandiswa kutara muganhu pakati pemusha uye kutara mepu.

Surveyor ari kushanda basa rake