Rupande rweMuravanegumi

Muchidzidzo masvomhu shoko rokuti Rupande rweMuravanegumi (decimal fraction in English) rinoreva Rupande rwakanyorwa divi rechisazita riri gumi ari kutambanurwa nepawa rakakodzera. Chimedu cheMuravanegumi chinopangidzwa kuchinyorwa koma kuruboshwe kwemberengi - kana zvadai chisazita chinenge chisisanyorwe. Ana zero vanotsvetwa pakati pekoma nemberengi kana zvakakodzera kuti nhamba dzemberengi dzigonyorwa panzvimbo yakarungama.

Ngatitarisei somuenzaniso zviChimedu zvinotevera: 8/10, 83/100, 83/1000, and 8/10000; kana zvoshandurwa kupinda paMuravanegumi zvinonyorwa sezvizvi: 0.8, 0.83, 0.083, and 0.0008.


Kurerutsa Mutauro chinjirudza

Saka ngatimbotorai muenzaniso weRupande rweMuravanegumi richiverengwa kuEnglish nekuChiShona.

  • KuEnglish vachiona 0.286 vanoti, zero comma two eight six.
  • KuChiShona tichiona 0.286 tinenge toti, zero koma mbiri nomwe nhanhatu.
  • KuEnglish vachiona 12.286 vanoti, twelve comma two eight six.
  • KuChiShona tichiona 12.286 tinenge toti, gumi nembiri koma mbiri nomwe nhanhatu.


Zvingaita sokurema kutaura pakutanga asi nokujairira zvinoendeka fani.