Rupingo

Shoko rokuti rupingo (foremost) rinotaura chinhu chiri mberi mberi kwemudungwe.

Mamwe MazwiEdit

Mazwi ari pano anngagona kuzoshanda kuturikira chinonzi strategy kuEnglish.

Izwi rokuti strategy rakaumbwa nemaviri anoti: stratos kureva - multitude, army, expedition uye agos kureva - leader - from agein - to lead.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Chikwata chavo ndicho chaiva kurupingo rwemawuto ainorwisa muvengi.