• Bere, Mhuka (Spotted Hyena) - vamwe vanoti bongo, svitsi, tika.
  • Bere, gwere kana barwe (Maize Cob) apa kureva muguri wechibage.
  • Bere (Udder of cow) zvichireva mombe hadzi ine zamu kana ine mimba. Mhou iyo ine bere: this cow is calfing.
  • Bere kana bebe (ideophone of following closely).
  • Bere (Large Male Baboon) zvichireva horomba kana mbombo.
  • Bere sezita (a family name).Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.