Dengezeze reChadenga

(Redirected from Chadenga)

Mazwi anoti Dengezeze reChadenga ari kushandiswa pano kuturikira chinonzi space kuEnglish inova nzvimbo zienda-nakuenda yakakura zvisina anoziva inova inowanikwa mitumbi yakasiyana-siyana inopoterera mudenga. Mitumbi inowanikwa mumukaha wechadenga inosanganisira:mwedzi; zuva; nyeredzi; nyenyedzi; nezvimwe zvichirikuongororwa nana mazvikokota.

Iro Dengezeze reChadenga chimwe chikamu chedenganyika.