Dengezeze reChadenga

(Redirected from Mukaha wechadenga)

Dengezeze rechadenga (Chirungu: outer-space) mazwi ari kushandiswa pano kuturikira nzvimbo yese iri kunze kwerinopasi inova nzvimbo zienda-nakuenda yakakura zvisina anoziva inova inowanikwa mitumbi yakasiyana-siyana inopoterera mudenga. Mitumbi inowanikwa mumukaha wechadenga inosanganisira:mwedzi; zuva; nyeredzi; nyenyedzi; nezvimwe zvichirikuongororwa nana mazvikokota.

Dengezeze rechadenga kana kunze kwerinopasi

Iro Dengezeze reChadenga chimwe chikamu chedenganyika.

Mabviro eruzivoEdit