Chamhembe (Chingezi: south) Kuzasi kana Zasi kwenyika kudivi riri kwakapesana nokumaodzanyemba, uye kunenge kuri kurudyi kana munhu akatarisa kumabvazuva.

Mamwe mashandisirwoChinjirudza

Mitauro ye AfrikaChinjirudza