• Goko rekunze (crust, outer layer) zvinoreva gwati kana rukanda rwokunze pamuchero, chingwa kana goko rinosara mupoto kana sadza ratsvirira.
  • Goko ( Volunteer growth of seeds fallen from previous crop) kana hoko.
  • Goko (old goat) zvichireva mbudzi yachembera.
  • Goko kana nyakoko (crocodile).
  • Goko (hero) apa kureva gamba.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.