• Gura kana makura (old agricutural land; deserted garden going back to bush) apa kureva munda wakarimwa kwemakore mazhinji ungava uchiri kurimwa kana usisarimwe.
  • Gura kana kutyora (Cut off or across) apa kureva kugura kwekucheka kana kudimbura chinhu.
  • Gura (Cut across). Akagurira nebani kuti akasire kusvika.
  • Gura (Give up completely an evil course of action or bad habit) Apa kureva kupfidza chivi uchibva wasiya kuchiitazve. Ndagura, handichapannhidzi: I have given up that way of acting, I will not do so again.
  • Gura (Do usefully) Badza iri harina icho richagura: this hoe is no longer of any use.
  • Gura (Extract an object (e.g. tooth, hoe blade) by knocking or by moving it to and fro). Mukoti Sarudzai aigura zino asingakuvadzi nakashoma kose. Gura demo: knock the business end of the axe handle against something so that the blade falls out.
  • Gura (Decide a law case) apa kureva kutonga mhosva uchitaura kuti ari kutongwa akapara mhosva here kana kwete. Ndiani anogura mhosva iyi: who will decide this case?

Mitauro yeAfrika chinjirudza


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.