Hute muchero unowanikwa munzvimbo dzine mvura yakawanda zvikurusei mumapani kana pedyo nehova. Muti wacho unonzi mukute kana muhute.

  • Yaruma sei nzara hurudza kurarira hute? How biting the hunger must be that (even) an expert farmer eats wild plums in the evening.