Huyu zinga kana kuti ipe (honeycomb) chiumbwa chinoumbwa nenyuchi dzichizogadzira uchi imomo nokuberekera imomo. Huyu ine mado kana zvizinga zvine kuumbwa kwakaita gonyanhanhatu.

Honey comb.jpg

Bande rimwe pahuyu rinonzi nyere - cell of honeycomb.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Nyere (A very small and close apartment, as in a prison or in a monastery or convent; the hut of a hermit).
  • Nyereyegona rikagova zita remhuri.