Huyu

(Redirected from Zinga)

Huyu zinga kana kuti ipe (honeycomb) chiumbwa chinoumbwa nenyuchi dzichizogadzira uchi imomo nokuberekera imomo. Huyu ine mado kana zvizinga zvine kuumbwa kwakaita gonyanhanhatu.

Honey comb.jpg

Bande rimwe pahuyu rinonzi nyere - cell of honeycomb.

Kurerutsa MutauroEdit

  • Nyere (A very small and close apartment, as in a prison or in a monastery or convent; the hut of a hermit).
  • Nyereyegona rikagova zita remhuri.