Kukombora (hollowing out) zvinoreva kubvisa zviri mukati kuchisara chikoko chine mhango. Somuenzaniso ngoma inogadzirwa kubva padanda rakakomborwa rikasara rine mhango pakati.

Turuzi rinoshandiswa kukombora rinonzi chikomboro, itso, chimbo kana dzamhora.

Nzvimbo yacho yakomborwa yasara yave mhango inonzi hofu.