Kushongedza (to beautify, make right, put in order) kugadzira, kugadziridza, kuronga, kunatsa kana kurungamisa zvinhu kuti zvive nekutaridzika kwakarurama,

  • Chishongo (Article of clothing appropriate to the occasion; 2. War decoration) apa kureva zvipfeko zvakafanirana nenhambo yacho.
  • Mazwi anodaro achibva padzitsi rimwero: mushonga, shongwe.
  • Herero vanoti ou-renga kana ou-ua (ornament).
  • Kikongo vanoti songa (justice, uprightness, rectitude, correctness, integrity, virtue, honesty, propriety, lawful, righteousness, be moral).
  • Kikongo vanoti songesa (v. rectify, make or prove right, to correct, revise, vindicate). Mamwe mazwi: songa (show, display, instruct, demonstrate, expose).