Herero kana Otjiherero mutauro weBantu unowanikwa kuNamibia.

Herero

Mazwi Anotodza Shona

chinjirudza
 • Herero inoti onanga kana olepere (leprosy) kureva maperembudzi. Omu-nangana (leper).
 • Herero inoti ongue (leopard). Herero inoti omurimba (left-handed).
 • Herero inoti omu-vare kana otyi-rambo (Lake) kureva nyanza.
 • Herero inoti ou-kaiya (lack; deficiency). Mamwe mazwi: otyi-rondero (ladder) kureva manera.
 • Herero inoti omu-runde (knave - unprincipled, dishonest or untrustworthy person). Ou-runde (knavery).
 • Herero inoti semba (just person). Mamwe mazwi: ousemba (justice; justify).
 • Herero inoti ombanguriro kana omapanguriro kana otyipangure (judgement). Pangura (v. judge).
 • Herero inoti otyina (instrument). Mamwe mazwi: oku-endesana (intercourse).
 • Herero inoti omu-kumbire (intercessor; one who prays for another).
 • Herero inoti tyanga (innoculate) kureva kubaya nhomba.
 • Herero inoti huanga (infect) kureva kupomera. Vobva vati okuhuanga (infection).
 • Herero inoti tumbisa (impregnate) kureva kunhumburisa. Herero inoti omurise (keeper; guard).
 • Herero inoti omakende (Ice; hoarfrost) kureva mazaya echando.
 • Herero inoti notyipo (hurtful) kureva chinokuvadza. Mamwe mazwi: otyipo (harm; hurt; injury) kureva kukuvadza.
 • Herero inoti otyi-karanga (empty honey-comb) kureva chizinga chisina huchi.
 • Herero inoti ou-tyi (honey) kureva huchi. Mamwe mazwi: oru-uto (home) kureva imba.
 • Herero inoti onguruve (wild hog) kureva nguruve yemusango.
 • Herero inoti otyitonge kana omutumba (highland) kureva dundumadzi.
 • Herero inoti omukaza kana otyikaza kana omu-sukorume (hermaphrodite) kureva munhu ane nhengorume nenhengokadzi.
 • Herero inoti orupanda kana omapanda (herd) kureva danga rezvipfuyo.
 • Herero inoti -tumba (heaped up) kureva murwi. Omundu omutumba (prgenant woman - literaly heaped up person).
 • Herero inoti otyiuru (a large head; leader) kureva musoro muhombe. Ko majuru nanyachuru?
 • Herero inoti okunyengua kana okutonda (hatred) kureva ruvengo.
 • Herero inoti omaongero (harvest) kureva kukohwa. Vobva vati onga (gather).
 • Herero inoti kukuta (to be hard) kureva kukukuta. Vanobva vati kukutisa (harden) nokuti oukukutu (Hardness).
 • Herero inoti sekira (to lodge). Mamwe mazwi: nyaneka (spread out; hang-up) kureva kuyanika.
 • Herero inoti turika (hang-up; hoist) kureva kuturika.
 • Herero inoti oura (gut, intestines) kureva hura. Mamwe mazwi: onyama (meat) kureva nyama.
 • Herero inoti omuvi (very bad) kureva muvi. Mamwe mazwi: ovaenda (guests) kureva vaenzi.
 • Herero inoti -tereka (cook) kureva kubika. Matereke izita remhuri.
 • Herero inoti ovandu (people) kureva vanhu. Mamwe mazwi: mundu (person) kureva munhu.
 • Herero inoti poreka (to calm; to abate). Mamwe mazwi: ovanatje (children) kureva vana.
 • Herero inoti orutumbe (wealth; affluence) kureva hupfumi. Kadyautumbe izita remhuri.
 • Herero inoti tumbara (to be abundant) kureva vana. okukara (dwelling; abode).
 • Herero inoti takavara kana okutakavara (to abound, to be abundant). Dakataka (super abundance) rinoreva zvakawandisa.
 • Herero inoti vara (to reckon; compute, enumerate). Vanobva vati vanoti omuvare (Accountant).
 • Herero inoti otyivara kana otyivarero (enumeration).
 • Herero inoti pindikisa kana tonda (affront - action or remark that causes offence) kureva chituko. Matonda izita remhuri.
 • Herero inoti okukurupa, ongurupiro kana amakurupiro (old age).
 • Herero inoti omunene (aged person) kureva munhu achembera.
 • Herero inoti omakoapa kana okuapa (armpits) kureva hapwa.
 • Herero inoti rara (asleep) kureva kurara. Mamwe mazwi: pangura (assort, divide into parts).
 • Herero inoti yama (assist) kureva kubatsira. Mamwe mazwi: omuyame (assistant; helper) kureva mubatsiri.
 • Herero inoti ongata (head pad for carrying loads) kureva hata.
 • Herero inoti yanga kana okuyanga (balance; hold or keep steady).
 • Herero inoti muzu (naked) kureva mushutu. Mamwe mazwi: ekunde (bean) kureva bhinzi.
 • Herero inoti otjiraro (bed) kureva uriri. Mamwe mazwi: onyuityi (bee) kureva nyuchi.
 • Herero inoti puka (to wander) kureva kudzengerera. Mamwe mazwi: otjipuka (wild beast; wandering or roving creature) kureva mhuka yesango.
 • Herero inoti otjikaro kana omukaro (bearing, conduct, behaviour) kureva chiviri.
 • Herero inoti omeva kana omaruru kana ombiira (beer) kureva hwahwa. Nemaruru izita remhuri.
 • Herero inoti etoto (beetle) kureva chitoto. Mamwe mazwi: rira (bemoan, cry) kureva kuchema.
 • Herero inoti orutenga (beginning; first time) kureva mavambo.
 • Herero inoti tara (behold, observe, look at, see) kureva kutarira.
 • Herero inoti rumba kana rumbira (bend the bow) kureva kukunga uta. Charumbira imita remhuri.
 • Herero inoti otyari (benevolence). Notyari (a benevolent person). Chari izita remhuri.
 • Herero inoti horora (betray). Mamwe mazwi: ondera (bird) kureva shiri.
 • Herero inoti rova (bewitch) kureva kuroya. Mamwe mazwi: onganga kureva n'anga.
 • Herero inoti ruru (bitter) kureva zvinovava. Omeva omaruru (bitter water- used for beer).
 • Herero inoti outa (n. bow) kureva uta. Mamwe mazwi: ouruvi (brain) kureva huropi.
 • Herero inoti onguyu kana onguii (cloth, any kind of dress stuff) kureva nguo.
 • Herero inoti pamue (at or in one place, together) kureva pamwe. Mamwe mazwi: chimue (one; one and the same) kureva chimwe.
 • Herero inoti okuora (corruption) kureva huwori. Mamwe mazwi: otyiraro (couch) kureva sofa.
 • Herero inoti ombiri (consultation; counsel) kureva kupangana.
 • Herero inoti omupangure (councillor) kureva gota. Mamwe mazwi: vera (crazy) kureva kutwanya.
 • Herero inoti uta (create, begin, found) kureva kusika kana kuvamba.
 • Herero inoti omuute (creator) kureva musiki. Mamwe mazwi: ondyira (road, path) kureva nzira.
 • Herero inoti okupangura kana omapanguriro (decision, judgement).
 • Herero inoti okupiruka (defiance). Mamwe mazwi: piruka kana pirukira (defy, turn the front to the enemy).
 • Herero inoti okukaera (deficiency) kureva kusakwana. Kaera (deficient; fall short of).
 • Herero inoti turura (disburden; discharge a load) kureva kuturura.
 • Herero inoti okure (far off; distant) kureva kure.
 • Herero inoti kaseka (not moved away much; separated by a short distance) kureva pedyo.
 • Herero inoti rota (dream) kureva kurota. Vobva vati omurote (dreamer) kureva muroti.
 • Herero inoti nua (to drink) kureva kunwa. Mamwe mazwi: ongoma (drum) kureva ngoma.
 • Herero inoti otyizenge (dullness, slowness) kureva zengeya.
 • Herero inoti omaturiro (house) kureva pamba. Mamwe mazwi: ongarangombe (eland) kureva mhofu.
 • Herero inoti okurua (battle, fighting) kureva kurwa hondo. Rua (fight) curera kurwa
 • Herero inoti omaura (entrails, bowels) kureva hura.
 • Herero inoti otyitiro (epidemic) kureva chirwere chaparira.
 • Herero inoti sekasana (to be equal) kureva zvakaenzana. Mamwe mazwi: rongera kana rongerisa (equip).
 • Herero inoti omburu (eruption of pimples) kureva mburwa.
 • Herero inoti orukoze (falcon; hawk). Mamwe mazwi: ondyandja (finch).
 • Herero inoti oku-ua (to fall) kureva kuwa. Mamwe mazwi: ondyara (famine) kureva nzara.
 • Herero inoti tate (my father) kureva baba. Mamwe mazwi: kura (grown) kureva kukura.
 • Herero inoti ria (eat) kureva kudya. Mamwe mazwi: teka (draw water) kureva kuteka mvura.
 • Herero inoti ouvi (badness, evil) kureva chivi. Omundu omuvi (bad person).
 • Herero inoti orutanga (fertile; productive). Mamwe mazwi: zikama (to be fixed) kureva kudzikama.
 • Herero inoti -tenga (first) kureva chekutanga. Omutenga (a first one; foremost one).
 • Herero inoti otyikanga (sediment of melted tallow) kureva madzikinyira emanda yakanyunguditswa. Ko Chikanga?
 • VaHerero vanoti otyihakua (guesswork) kureva fembera-fembera.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Herero inoti ombapira (letter) kureva tsamba.
 • Herero inoti tyituka (metamorphose) kureva kushanduka.
 • Vatauri veHerero vanoti oku-tyituka (metamorphisis) kureva kushanduka.


[1] [2]

 1. https://books.google.ca/books?id=cUg0AQAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 2. http://ufdc.ufl.edu/UF00072642/00001/373x