Munhu chisikwa chakanaka chakasikwa naMwari pazuva rechitanhatu ravakasika denga nenyika nazvose zvirimo.

  • Mutsa (humans considered as a group; the human race).
  • Munhu paakaya ane mweya usingarovi. Man has this essential quality, he has an immortal soul.

Mitauro yeVanhuEdit

  • VaLenje vanoti muntu (person) vachireva munhu.
  • VaGungu neMaZulu vanoti bantu (people) vachireva vanhu.
  • VaLenje vanoti mwana (person) vachireva munhu. Mamwe mazwi: mwanike (child - either boy or girl, son or daughter) vachireva mwana mudiki.
  • VaLenje vanoti mwanakashi (female person, wife) vachireva munhukadzi kana mukadzi wemunhu. Mamwe mazwi: mwanalume (male person, husband) vachireva munhurume kana murume wemunhu.
  • VaDigo vanoti mwanadamu (n. human) vachireva munhu. Zvichida izwi iri rinobatanidza mwana uye Adam?
  • VaMambwe vanoti mulawa (n. person, a human being) kureva munhu.
  • Baila vanoti mumi (a living person) vachireva munhu mupenyu.