ChiIla

(Redirected from Baila)

Ila mutauro unowanikwa kuZambia uchitaurwa nreudzi rweBaila.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Izwi rokuti chipo (a present, gift) nadir rimwe kuBaila neShona.
 • Izwi rokuti tuka (curse) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kutuka.
 • Izwi rokuti mbwa (a dog) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva imbwa.
 • Izwi rokuti chisekwe (wild goose) rinotaurwa mururimi rweVaila kureva sekwe.
 • Izwi rokuti kusamba (to bathe, wash) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kushamba.
 • Izwi rokuti nzhiba (ring-dove) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva njiva.
 • Izwi rokuti makoa (cucumbers) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva magaka.
 • Izwi rokuti makamba (cassava) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mufarinya.
 • Izwi rokuti mabuzu (baobab fruit) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mawuyu.
 • Izwi rokuti katongola (peanuts broken up, cooked with salt)) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva nzungu dzakamenywa nokukangwa.
 • Izwi rokuti sulwe (hare) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsuro.
 • Izwi rokuti sokwe (monkey) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsoko.
 • Izwi rokuti munyati (buffalo) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva nyati.
 • Izwi rokuti shumbwa (lion) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva shumba.
 • Izwi rokuti chaminungwe (porcupine), kureva nungu.
 • Izwi rokuti shempela (rhinoceros) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chipembere.
 • Izwi rokuti chibizi (zebra) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mbizi.
 • Izwi rokuti imbeba (field rat) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mbeva.
 • Izwi rokuti chiwena (crocodile) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva ngwena.
 • Izwi rokuti inswa (termites in flying stage) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva ishwa.
 • Izwi rokuti inkanga (guinea-fowl) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva hanga.
 • Izwi rokuti madiba (stone fall trap) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva riva.
 • Izwi rokuti chela (to find food in the forest) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kuchera.
 • Izwi rokuti mizhimo (ancestral spirits) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mudzimu.
 • Izwi rokuti kupesa (making twine by rolling between palmed thigh) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kukosa mukosi.
 • Izwi rokuti chibia (generic name for pots) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva hari kana mbiya.
 • Izwi rokuti mato (canoes) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva bwato.
 • Izwi rokuti kupwaya (to quarry, to mine) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kuchera Kabwe ane simbi.
 • Izwi rokuti kubumba (moulding) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kuwumba.
 • Izwi rokuti kubila (boiling) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kuvira.
 • Izwi rokuti chifudilo (smithy) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chipfuriro - iyi iri nzvimbo inopfurirwa nimbi.
 • Izwi rokuti inyundo (hammer) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva nyundo.
 • Izwi rokuti kubeza (carving) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kuveza.
 • Izwi rokuti imbezo (adze) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mbezo.
 • Izwi rokuti mulomo (orifice of mouth) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva muromo.
 • Izwi rokuti kanwa (cavity of mouth) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mukanwa.
 • Izwi rokuti itama (cheek) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva matama.
 • Izwi rokuti chilevu (chin) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chirebvu.
 • Izwi rokuti mukoshi (back of neck and head) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva gotsi.
 • Izwi rokuti dinso (eye) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva ziso.
 • Izwi rokuti imboni (pupil of eye) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mboni yeziso.
 • Izwi rokuti chikowe (eyebrow) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsiye dzepahuma.
 • Izwi rokuti inkowe (eyelash) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsiye dzepaziso.
 • Izwi rokuti meno (teeth) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mazino.
 • Izwi rokuti mubidi (body) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva muviri.
 • Izwi rokuti tata (my father) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva baba.
 • Izwi rokuti chibunu (waist) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chiuno.
 • Izwi rokuti izhadilo (uterus) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chizvaro.
 • Izwi rokuti mukongo (clitoris) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva gongo.
 • Izwi rokuti kuboko (arm) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva ruwoko.
 • Izwi rokuti mukono (forearm) rinotaurwa mururimi rweBaila.
 • Izwi rokuti matako (buttocks) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva magaro.
 • Izwi rokuti inyo (anus) rinotaurwa mururimi rweBaila.
 • Izwi rokuti lwala (nair) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva nzara.
 • Izwi rokuti munwe (finger) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva munwe.
 • Izwi rokuti mabolo (testicles) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva machende.
 • Izwi rokuti lukokola (elbow) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva gokora.
 • Izwi rokuti mate (Saliva) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mate.
 • Izwi rokuti lushinga (blood vessel) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsinga.
 • Izwi rokuti chilungula (acute indigestion) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chirungurira.
 • Izwi rokuti izuba (sun) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva zuva.
 • Izwi rokuti mang'a (cracked heels) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva man'a.
 • Izwi rokuti imbale (scorched shins from sitting too close to fire) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mbare.
 • Izwi rokuti lushinga (blood vessel) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva tsinga.


Mamwe MazwiEdit

 • Izwi rokuti bana (children), kureva vana.
 • Izwi rokuti chidyanga) (iron bullets) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva bara resimbi.
 • Izwi rokuti menzhi (water), kureva mvura.
 • Izwi rokuti mukupa (fresh milk) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mukaka mumbishi.
 • Izwi rokuti lubange (hemp) - zvichida kureva mbanje? Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rinonzi Chibange?
 • Izwi rokuti chinengwe (ant-bear), kureva hweru.
 • Izwi rokuti chilao (long temporary shelter for metal workers of Ila tribe), kureva musasa waivakirwa mhizha dzesimbi.
 • Izwi rokuti mushishi (bridge of nose) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mutandamhuno.
 • Izwi rokuti mapobe (temples) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva chavovo.
 • Izwi rokuti mutwi (head) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva musoro.
 • Izwi rokuti ludila (umbilical cord) rinotaurwa mururimi rweBaila.
 • Izwi rokuti lukombo (umbilicus) rinotaurwa mururimi rweBaila.
 • Izwi rokuti luambanyama (diaphragm) rinotaurwa mururimi rweBaila.
 • Izwi rokuti boza (hair on body) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva vhudzi remuviri wose.
 • Izwi rokuti malepe kana mashino (labiae) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva matinji.
 • Izwi rokuti bwenze (Semen) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva huronyo.
 • Izwi rokuti luswa (menstural flow) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mashambo.
 • Izwi rokuti musamo (medicine) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva mushonga.
 • Izwi rokuti fulwe (tortoise) rinotaurwa mururimi rweBaila kureva kamba.