Shilluk

Shilluk mutauro weAfrika unowanikwa kuSouth Sudan.

Mazwi Anotodza BantuEdit

 • Shilluk vanoti baba (n. father) kureva baba.
 • Shilluk vanoti bong (v. accumulate wealth). Fananidzai nokuti kuwonga?
 • Shilluk vanoti bur (n. hole in the ground; furrow; pit; burrow). Fananidzai nokuti buri?
 • Shilluk vanoti gam (v. 1. receive, catch something or someone, usually in one's hands; 2. deliver, act as a midwife, "catching a baby") kureva kugamha.
 • Shilluk vanoti gam (v. interrupt by speaking) kureva kugamha pakutaura. Sokuti: Rega ndikugamhe usati waenderera mberi.
 • Shilluk vanoti gëëlø (n. steep river bank; river bank). Fananidzai nokuti mugero?
 • Shilluk vanoti gëlø (n. dam) kureva dhamu.
 • Shilluk vanoti kïnø (slowly) kureva chinono.
 • Shilluk vanoti køl (n. animal fat) kureva mafuta emhuka. Fananidzai nokuti hwayi yakakora?
 • Shilluk vanoti køøb (v. follow a trail or the river, but not an animate entity). Fananidzai nokuti rukova?
 • Shilluk vanoti kömi (v. be on top; on top of, over; on) kureva kuva pamusoro. Fananidzai nokuti mukoma?
 • Shilluk vanoti könyø (n. carelessness) kureva kushaya hanya. Mamwe mazwi: Könyø (n. Careless person, untidy). Fananidzai nokuti ane mukonyo?
 • Shilluk vanoti kumø (n. judgement; verdict, punishment) kureva mutongo.
 • Shilluk vanoti mal (n. excellent; be high; ahead). Fananidzai nokuti samare?
 • Shilluk vanoti määdø (n. love) kureva rudo. Mamwe mazwi: määdø (n. lowland; depression)
 • Shilluk vanoti may, ma kana mama (mother) kureva mai.
 • Shilluk vanoti Pëti (Extreme; excessive; very experienced). Fananidzai nokuti mapeto?

Mamwe MazwiEdit

 • Shilluk vanoti ábwög (n. maize) kureva chibage.
 • Shilluk vanoti ámaarø (n. sweetheart; beloved; the loved one) kureva mudiwa.
 • Shilluk vanoti awä (adv. yesterday kureva zuro.
 • Shilluk vanoti awöl (n. thigh socket). Mamwe mazwi: awöl (n. cistern, water hole, water reservoir) kureva dziva.
 • Shilluk vanoti awøyø (n. carelessness). Mamwe mazwi: lwel (v. overemhasize; exaggerate).
 • Shilluk vanoti baayø (n. flood; flooding) kureva mafashamo.
 • Shilluk vanoti budh (v. develop; build up in a structured manner; put in order; collect information).
 • Shilluk vanoti bødhø (n. safety) kureva ndaramo.
 • Shilluk vanoti böngø kana dhab (n. gold) kureva ndarama. Kare kwaiva neSlang yokuti dhab kureva mari?
 • Shilluk vanoti bud (n. part of something; fraction; portion; 2. half; 3. branch) kureva chikamu.
 • Shilluk vanoti bur kana buri (way of life; custom; behaviour) kureva tsika.
 • Shilluk vanoti burø (n. custom, the way things are done) kureva tsika.
 • Shilluk vanoti byërø (n. placenta). Mamwe mazwi: caai (n. tea) kureva tii.
 • Shilluk vanoti cwäj (creation; build) kureva [[]].
 • Shilluk vanoti dääb (v. relax). Fananidzai nokuti kudhamba?
 • Shilluk vanoti giwi (n. solid, hard substance) kureva [[]]. Mamwe mazwi: kurri (n. thieves) kureva mbavha.
 • Shilluk vanoti gøngø (very dry). Mamwe mazwi: kwar (n. red) kureva tsvuku.
 • Shilluk vanoti jur (foreigner) kureva munhu mupara.
 • Shilluk vanoti Kir (n. the Nile River) kureva Rwizi Nile.
 • Shilluk vanoti Kïr Omelø (n. the Red Sea) kureva Gungwa Dzvuku. Mamwe mazwi: Kïr Tar (n. the Mediterranean Sea).
 • Shilluk vanoti köngø kana köngi (n. culture) kureva tsika. Mamwe mazwi: kongø (v, take care).
 • Shilluk vanoti konø (refusal, refuse, snub) kureva kuramba. Fananidzai nokuti kukonana?
 • Shilluk vanoti Lawø (n. Administration). Mamwe mazwi: Lawi geny (v. Rule through monarchy). Fananidzai nokuti murao?
 • Shilluk vanoti Leewø (Narrow in body, thin person) kureva munhu mutete. Mamwe mazwi: Lëwø (Check thickness).
 • Shilluk vanoti løgø (n. other side of the river) kureva kumhiri kwerwizi. Mamwe mazwi: lølø (n. tributary).
 • Shilluk vanoti mäjji (n. pangs - labour and birth pains; sexual intercourse). Fananidzai nokuti kugara maji?
 • Shilluk vanoti nang (v. lick) kureva kunanzva. Mamwe mazwi: nämø (n. box turtle).
 • Shilluk vanoti ngang (funny story teller).
 • Shilluk vanoti nyabäng (n. female servant) kureva murandakadzi. Mamwe mazwi: nya (female). Bäng (n. servant; slave).
 • Shilluk vanoti pöd (v. threshing) kureva kupura.
 • Shilluk vanoti pyëër (Int. to be in between) kuva pakati.
 • Shilluk vanoti rïwø (v. place level; horizontal). Fananidzai nokuti muriwo?
 • Shilluk vanoti täng (n. God) kureva Mwari. Mamwe mazwi: Wuö (n. Lord) kureva Ishe.
 • Shilluk vanoti tegø (n. strength; ability; power).
 • Shilluk vanoti yaar (v. be ashamed) kureva kunyara.
 • Shilluk vanoti yøng (v. bullying; abuse; agreession; contempt; to tease) kureva hudhuri.

Duramazwi rinowanikwa paWebonary.