Shilluk mutauro weAfrika unowanikwa kuSouth Sudan.

Mazwi Anotodza Bantu chinjirudza

 • Shilluk inoti baba (n. father) kureva baba.
 • Shilluk inoti bong (v. accumulate wealth). Fananidzai nokuti kuwonga?
 • Shilluk inoti bur (n. hole in the ground; furrow; pit; burrow). Fananidzai nokuti buri?
 • Shilluk inoti gam (v. receive, catch something or someone, usually in one's hands; deliver, act as a midwife, "catching a baby") kureva kugamha.
 • Shilluk inoti gam (v. interrupt by speaking) kureva kugamha pakutaura. Sokuti: Rega ndikugamhe usati waenderera mberi.
 • Shilluk inoti gëëlø (n. steep river bank; river bank). Fananidzai nokuti mugero?
 • Shilluk inoti gëlø (n. dam) kureva dhamu.
 • Shilluk inoti kïnø (slowly) kureva chinono.
 • Shilluk inoti køl (n. animal fat) kureva mafuta emhuka. Fananidzai nokuti hwayi yakakora?
 • Shilluk inoti køøb (v. follow a trail or the river, but not an animate entity). Fananidzai nokuti rukova?
 • Shilluk inoti kömi (v. be on top; on top of, over; on) kureva kuva pamusoro. Fananidzai nokuti mukoma?
 • Shilluk inoti könyø (n. carelessness) kureva kushaya hanya. Mamwe mazwi: Könyø (n. Careless person, untidy). Fananidzai nokuti ane mukonyo?
 • Shilluk inoti kumø (n. judgement; verdict, punishment) kureva mutongo.
 • Shilluk inoti mal (n. excellent; be high; ahead). Fananidzai nokuti samare?
 • Shilluk inoti määdø (n. love) kureva rudo. Mamwe mazwi: määdø (n. lowland; depression)
 • Shilluk inoti may, ma kana mama (mother) kureva mai.
 • Shilluk inoti Pëti (Extreme; excessive; very experienced). Fananidzai nokuti mapeto?

Mamwe Mazwi chinjirudza

 • Shilluk inoti ábwög (n. maize) kureva chibage.
 • Shilluk inoti ámaarø (n. sweetheart; beloved; the loved one) kureva mudiwa.
 • Shilluk inoti awä (adv. yesterday kureva zuro.
 • Shilluk inoti awöl (n. thigh socket). Mamwe mazwi: awöl (n. cistern, water hole, water reservoir) kureva dziva.
 • Shilluk inoti awøyø (n. carelessness). Mamwe mazwi: lwel (v. overemhasize; exaggerate).
 • Shilluk inoti baayø (n. flood; flooding) kureva mafashamo.
 • Shilluk inoti budh (v. develop; build up in a structured manner; put in order; collect information).
 • Shilluk inoti bødhø (n. safety) kureva ndaramo.
 • Shilluk inoti böngø kana dhab (n. gold) kureva ndarama. Kare kwaiva neSlang yokuti dhab kureva mari?
 • Shilluk inoti bud (n. part of something; fraction; portion; 2. half; 3. branch) kureva chikamu.
 • Shilluk inoti bur kana buri (way of life; custom; behaviour) kureva tsika.
 • Shilluk inoti burø (n. custom, the way things are done) kureva tsika.
 • Shilluk inoti byërø (n. placenta). Mamwe mazwi: caai (n. tea) kureva tii.
 • Shilluk inoti cwäj (creation; build) kureva [[]].
 • Shilluk inoti dääb (v. relax). Fananidzai nokuti kudhamba?
 • Shilluk inoti giwi (n. solid, hard substance) kureva [[]]. Mamwe mazwi: kurri (n. thieves) kureva mbavha.
 • Shilluk inoti gøngø (very dry). Mamwe mazwi: kwar (n. red) kureva tsvuku.
 • Shilluk inoti jur (foreigner) kureva munhu mupara.
 • Shilluk inoti Kir (n. the Nile River) kureva Rwizi Nile.
 • Shilluk inoti Kïr Omelø (n. the Red Sea) kureva Gungwa Dzvuku. Mamwe mazwi: Kïr Tar (n. the Mediterranean Sea).
 • Shilluk inoti köngø kana köngi (n. culture) kureva tsika. Mamwe mazwi: kongø (v, take care).
 • Shilluk inoti konø (refusal, refuse, snub) kureva kuramba. Fananidzai nokuti kukonana?
 • Shilluk inoti Lawø (n. Administration). Mamwe mazwi: Lawi geny (v. Rule through monarchy). Fananidzai nokuti murao?
 • Shilluk inoti Leewø (Narrow in body, thin person) kureva munhu mutete. Mamwe mazwi: Lëwø (Check thickness).
 • Shilluk inoti løgø (n. other side of the river) kureva kumhiri kwerwizi. Mamwe mazwi: lølø (n. tributary).
 • Shilluk inoti mäjji (n. pangs - labour and birth pains; sexual intercourse). Fananidzai nokuti kugara maji?
 • Shilluk inoti nang (v. lick) kureva kunanzva. Mamwe mazwi: nämø (n. box turtle).
 • Shilluk inoti ngang (funny story teller).
 • Shilluk inoti nyabäng (n. female servant) kureva murandakadzi. Mamwe mazwi: nya (female). Bäng (n. servant; slave).
 • Shilluk inoti pöd (v. threshing) kureva kupura.
 • Shilluk inoti pyëër (Int. to be in between) kuva pakati.
 • Shilluk vanoti rïwø (v. place level; horizontal). Fananidzai nokuti muriwo?
 • Shilluk inoti täng (n. God) kureva Mwari. Mamwe mazwi: Wuö (n. Lord) kureva Ishe.
 • Shilluk inoti tegø (n. strength; ability; power).
 • Shilluk inoti yaar (v. be ashamed) kureva kunyara.
 • Shilluk inoti yøng (v. bullying; abuse; agreession; contempt; to tease) kureva hudhuri.

Duramazwi rinowanikwa paWebonary. [1]

 1. https://archive.org/details/shortgrammarofsh00westrich