Rudo (ku Chingezi: love) zvinoreva hukama hwakakomba pakati pavanhu vanochengana, vanonzwirana nyasha, vanoyanana, vanofambidzana, vanodyidzana uye vanoremekedzana.

Mufananidzo weLock remoyo
Chikamu chakateedzana
Rudo
Mhando dzeRudo
Chidakadako[1] - Batano - Moyo wakapunzwa - Rudo rwe ngoni - Rudo rwe wanano - Rudo rwakaremekedzwa (Runyengedzero) - Kuwira murudo - Hushamwari (Hushamwari husina rudo) - Kushamwaridzana - Upedyo - Limerence - Love addiction - Rudo pakutanga kuonana - Rudo muutatu - Kurwara nerudo - Lovestruck - Obsessive love - Shungu - Rudo rusina bonde - Puppy love/crush - Relationship - Kudanana - Kuzvida - Rudo rusingadzokwi - Rudo rurizvachose -
'Mutsika dzeVanhu
Chigiriki (Mashoko eRudo - Agape - Rudo rweShungu (eros) - Vhiri reMavara eRudo 'ludus'; 'mania'; 'pragma - Kuzvida (philautia) - Rudo rukurukuru (philia) - Ruvimbo (philos) - Rudo rweMhuri (storge) - Rudo kuva Vakidzani (xenia)) - Indiya (Kama - Bhakti - Maitrī) - Isiramu (Ishq) - Majudha (chesed) - Ratini (amore, charity)
Zvimwe
Vhiri reMavara eRudo - Rudo muRuambamhenyu - Tsamba yeRudo - Mashiripiti eRudo - Valentine's Day - Uzivi - Rudaviro neZverudo (Madzishe eRudo) - Mere-exposure effect - Similarity - Mataridziko emunhu - Triangular theory of love
v t e
Chikamu chechakateedzana
Manzwiro
Rubvumiro - Chidakadako - Amusement - Hasha - Angst - Anguish - Kusvotwa - Anticipation - Anxiety - Apathy - Arousal - Awe - Kubhohwekana - Confidence - Contempt - Contentment - Ushingi - Kuda kuzivisa - Depression - Chipango - Disappointment - Disgust - Kusavimba - Doubt - Ecstasy - Kunyadziswa - Empathy - Enthusiasm - Shanje - Euphoria - Kutemba - Kutya - Frustration - Gratification - Rutendo - Kukara - Grief - Mhosva - Mufaro - Ruvengo - Tariro - Horror - Hostility - Kunyadziswa - Interest - Godo - Rufaro - Mutsa - Kusurukirwa - Rudo - Lust - Nostalgia - Outrage - Panic - Shungu - Tsitsi -Pleasure - Dada - Kuviruka[2] - Kudemba[3] - Rejection - Remorse - Resentment - Sadness - Kuzvinzwira tsitsi - Shame - Shock - Kunyara - Social - connection - Sorrow - Suffering - Surprise - Ruvimbo - Wonder - Kunetseka
v t e
Murume neMukadzi vanoratidzika kuva murudo
Shamwari

Mamwe Mazwi

chinjirudza
  • Madanha (1. Longing. 2. Affectionate admiration, loyalty. 3. Ambition; desire to excel).
  • Kupengesana (to love each other a lot) kudanana zvakanyanyisa.
  • Chipitipiti chakazvara chimwandamwanda. Excessive intimacy breeds separation.
  • Chaikuda kana chokurambal zvinenge zvine chakwenyera. If what used to love begins to hate you, it seems something prompts it to do so.
  • Rudo rune ngondi ngeruna ani kudya ichisiyira rwana. The male baboon's love shows by eating without abandoning its young.
  • Rudo harutumi anoramba.
  • Rudo runenge ruvara runokunara. Love is like colour which fades away.

Mazwi eBantu

chinjirudza
Izwi Mutauro Chirungu
Urukundo Kinyarwanda Love
Lilato Lozi Love, affection, charity
Kukunda Shambala To love, to like
Ulukundo Kiha love
Urukundo Kirundi love
Olwanzo Kinande love; charity
Kuanja Nyanja to love
Ubhwenzi Kiikizu mutual love, congeniality
Upendano Swahili mutual love, congeniality
Kupendesana Zigula to love each other a lot
Kuzanda Tonga love, like
Kunanga Tshiluba love
Kutemwa Tumbuka to love
Kuzola; luzolo Kikongo love; desire, like, want
Kuzola; Uzola Kimbundu love; desire, like
Rhandza, Rirhandzu Tsonga Love
Shpeendo Chimbalazi Love
Zangi Chokwe, Luvale Love
Uthando Chindebele

Chizulu; Chixhosa

love

Mabviro eruzivo

chinjirudza
  1. https://vashona.com/en/dictionary/en/affection
  2. https://vashona.com/en/dictionary/en/rage
  3. https://vashona.com/en/dictionary/en/regret