Ndebele

Chindebele (kana Sindebele; Ndebele) mutauro weBantu unowanikwa munyika dzinoti: Zimbabwe, South Africa neBotswana. Kunonzi zita rokuti Ndebele rinobva pakuti teba, zvichireva kunyura kumutauro weTswana nokuti varwi veChindebele vainyura seri kwenhoo dzavo panguva yekurwisana nemuvengi. Chindebele mutauro weChiNguni izvi zvinoreva kuti unonzwisisika kuvamwe vanotaura mitauro yechiNguni (kwete mitauro dzese) sezvinoita mitauro yechiShona. Chindebele chinonzwisisika kune vanhu vanotaura Chizulu, Chixhosa kana Chiswati, asi Vazulu ndivo vanonatso nzwisisa Ndebele nekuti munhoroondo Chindebele chaive Chizulu, asi pavakazo paradzana ndipo pakasikwa Chindebele neVandebele.

Mabhii eChindebeleEdit

Mandebele vanoshanidsa Chiratini kunyora, asi vane mabhii avo anoenderana nemutauro wavo, nekuti Chiraitini hachina manzwi arimo muChindebele.

Mabhii eNdebele
a b c d e f g h i j k l m n nd ng o p q r s t u v w x y z
bh ch dl gw hl jw kh lw mp nk ndl ngw ph qh th th xh
chw gq khw mhl nt

ntw

ndw ngx tsh
gx kw ml ny
kl mtsh nx
mph nq
mz nj
mng nz
mg ns
mb nw
nc

ZvivaramawanaEdit

Mavaramwana kana Zvivaramwana (Chirungu: Vowels; vhaweri)

Zvivaramwana zveChindebele
Varamwana IPA Chindebele Chisitandadhi Shona Chirungu
a amanzi mvura water
e eba iba steal
i ingwe ingwe tiger
o oma oma dry
u ugogo gogo / ambuya grandmother

Mazwi Ari Pedyo neShonaEdit

Sitandadhi Shona IsiNdebele
baba ubaba
pamberi phambili
kuseka ukuhleka
varimi abalimi
muvusi (governor) umbusi
vakadzi abafazi
mugwagwa umgwaqo
dhorobha idolobha
kusevenza ukusebeza
kudya ukudla
chibage magwere
kufamba ukuhamba
rurimi ulimi
mhara impala
nyati inyathi
nzou indlovu
chanza isandla