Nhoo (kureva shield) kana chihlangu tichitodza Chindau, ichombo chaishandiswa muhondo pairwiwa nemapfumo, uta nemiseve; nhoo yaishandiswa kuvhika miseve nemapfumo. Murwi ainge akabata nhoo muruoko akaibatira mberi kwake kuti akwanise kuvhika zvinopotserwa kana zvinobaya zvichibva nemberi kwake.

Dance shield Ndomi Kikuyu BM Af1910 0604 72.jpg

Nekumwe kuperetera tinoti zve Nhovo kana Nhowo.

ChitenderoChinjirudza

  • Muimbi akaimba rwiyo rwunoti, Mwari muri nhoo yedu, hatidzitye hondo dzedu, dzose dzinokundwa newe.

Mitauro yemuAfurikaChinjirudza