Hupfumi (Wealth) kusanganiswa kwezvinhu zvine muridzi zvinotenderwa kutengwa nokutengeseka. Pfuma (possesions, property) inosanganisira: mari, dzimba, zvivakwa, zvipfuyo, zvirimwa, nhumbi, muchovha nezvimwewo.

Mamwe MazwiEdit

 • Depfure kana madepfure (1. Abundance of beer - at a celebration; 2. Abundance of crops grown, of food cooked. 3. Life of luxury) apa kureva kupfachukira kwezvidyo kana kugara mutambarakede.
 • Muchena (Poor person; destitute person).
 • Kuganya (become rich) zvinoreva kupfuma kuChiNdau. Muganyi izita remhuri.
 • Kumhodyoka (be deprived, emptied, sobered, be destitute).
 • Kumhodyodza (deprived, empty, destitute).
 • -mhodyo (ideophone of being deprived, made empty, made destitute).
 • Chinhoto kana njonda (rich person).
 • Bvibvi, mabvibvi kana chinhu pasina (Trifle. Thing of no consequence).
 • Kushaya kana kushayiwa (poverty, being in need, lacking).
 • Kutama (being in need, lacking). Psalm 109:24 .....nyama yangu yaonda nokutama mafuta.
 • Kuuyirwa (to prosper, acquire wealth) izwi rinotaurwa kuChiNdau richireva kupfuma kana kuunganidza pfuma. Zvichida ndipo panobva zita remhuri rinonzi Kuuya?

TsikaEdit

Akaimba muimbi Oliver Mtukudzi achiti, "Mupfumi ndiyani ane mari neane hutano, ndiani?"

 • Murume akupuka achitengesa ngoda kuSouth Africa - kureva kupfuma nokutengesa ngoda.
 • Murombo munhu haavigwe ari mupenyu.
 • Munhu wakaita gurudza, wakaangirira kuuyirwa nokuuyirwa metsa waita gurudza gurutu: The man became rich and prospered more and more, until he had become very wealthy indeed. (Genesis 26:13 Bhaibheri reChiNdau).

ZvirevoEdit

 • Pfunda chenga urarami, hama dzife ugogara nhaka. A bachelor should seek a long life; when relatives die he will inherit (a wife).
 • Ane chake haareveteki. The one who owns something does not talk.*
 • Mutombo wepfuma kurarama. A charm for getting rich is a long life.
 • Kupfuma kunowanikwa nedikita. Riches are gained by sweat.
 • Kupfuma ifundira. To be rich is due to sweat.
 • Hama maoko. Your relatives are your hands.
 • Maoko ihama. Your hands are relatives.
 • Ugaro humwe hahupfumisi. One habitat does not make you rich.

ChibantuEdit

 • Mururimi rweKirundu vanoti umutunzi (rich man) kureva munhu mupfumi.
 • Mururimi rweKirundu vanoti ubutunzi (riches, wealth, possessions) kureva munhu mupfumi.
 • VaHerero vanoti tumba (gather riches).
 • VaHerero vanoti orutumbo kana okutumbara (gather riches).
 • VaHerero vanoti omutumbe (accumulator of riches).
 • VaLenje vanoti wila, wuwili kana mawili (have property, possessions, riches e.g house, cattle, money, clothes) kureva hupfumi kana chouviri.
 • VaKikuyu vanoti munene (magnate) vachireva munhu mupfumi.
 • VaShona vanoti Irikidza (to add to).