Shiri (Bird in English) imhuka ine makumbo maviri nemapapiro kana minhenga. Shiri zhinji dzinokwanisa kubhururuka mumhepo asi kune dzimwe shiri dzinenge mhou dzisingakwanise kubhururuka. Pachinyorwa chino chidzidzo chakanangana neruzivo rweshiri chinonzi Chironzo Cheshiri kana ronzashiri.

Shiri dzinovaka imba inonzi dendere inorukwa nehuswa nemiti; kukura kwedendere kunoenderana nerudzi rweshiri yacho.

Kuteya Shiri

chinjirudza
 • Chigombe kana rugombe, (Small whip-snare for birds. String for such a snare).
 • Chigwambura chinogadzirwa nendandi yerhekeni.
 • Shiri dzinomhumha pamurwi worukweza - apa kureva kumomotera - settle on and cover.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Manyengu (Swooping, air acrobatics of birds).
 • Kuti handa (Lie down (or settle) all together as of birds).
 • Kudanauka (Moult) apa zvichireva kuunduka.
 • Kudanaura kana kuundura (Let feathers fall. Pluck feathers). Hoto kana yararira inodanaura minhenga senyana: when a hornbill has hatched its eggs it moults like a young bird.
 • Shiri ipinda haipedzi mhunga. A passing bird does not finish a mhunga field. A bird is a passerby it cannot deplete your millet.
 • Kashiri kapangami kanovaka dendere neminhenga yedzimwe shiri. A clever bird builds its nest with other birds' feathers
 • Shiri huru haibatwi nehundi. A big bird cannot be trapped with chaff.
 • Shiri yomusaririra ndiyo yemhina. The last bird is (destined) for the wooden-headed arrow.
 • Chidhiidhii kutsvara hundi mwoyo uri kumakoto. While a little bird scratches chaff, its heart is after chaff with grain.
 • Kabva muzai kava kashiri. That which has hatched is (already) a bird.

Mitauro yeAfrika

chinjirudza