• Mhaka (Crime; affair; debt). Jesu akauraiwa asina mhaka.
  • Mhaka (cause). Nemhaka yei madaro?
  • Mhaka sezita (a family name).

Mitauro yeBantuEdit

  • VaKongo vanoti uma (n. matter - abstract; affair, palaver, concern, case, statement, subject, word, cause, fault).
  • Basotho vanoti taba (matter, affair, subject, news).
  • VaTsonga vanoti mhaka (n. affair, issue) vachireva mhaka.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.