Kikongo

(Redirected from VaKongo)

Kikongo kana Kituba mutauro weBantu unowanikwa kuDemocratic Republic of Congo.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Izwi rokuti mwana (Child) ndiro rimwe kuShona neKikongo.
 • Izwi rokuti kudya kana kudia (to eat) rimwechete kuShona neKikongo.
 • Izwi rokuti kunwa (to drink) rimwechete kuShona neKikongo.
 • VaKongo vanoti kwiza (to come) kureva kuuya. Kuza zvinoreva kuuuya muChiShona; sokuti Muzanebanga akauya nebanga.
 • VaKongo vanoti kwenda (to go) kureva kuenda.
 • VaKongo vanoti kubanda (to begin, to start) kureva kutanga. Fananidzai nezwi rokuti chipande.
 • VaKongo vanoti nzila (path) kureva nzira.
 • VaKongo vanoti muntu (person, someone) kureva munhu.
 • VaKongo vanoti kuwa (to hear) kureva kunzwa kana kuhwa.
 • VaKongo vanoti ndeke (bird) kureva shiri.
 • VaKongo vanoti nkuni (wood) kureva huni.
 • VaKongo vanoti mvula (rain) kureva kunaya kwemvura.
 • VaKongo vanoti mvula (year) kureva gore.
 • VaKongo vanoti tata (father) kureva baba.
 • VaKongo vanoti insi (country, groud, under, below) kureva pasi.
 • VaKongo vanoti nsinga (rope, cord) kureva tambo.
 • VaKongo vanoti nene (large, big) kureva chikuru.
 • VaKongo vanoti meza (table) kureva tafura.
 • VaKongo vanoti kufwa (to die) kureva kufa.
 • VaKongo vanoti fukama (kneel) kureva kupfugama.
 • VaKongo vanoti mfumu (king) kureva mambo. Vanobva vati kimfumu (Kingdom).

Mamwe MazwiEdit

 • VaKongo vanoti kusala (to work, to do) kureva kushanda kana kuita. Vanoti kisalu (n. work, job).
 • VaKongo vanoti kuzaba (to know) kureva kuziva.
 • VaKongo vanoti lukaya kana makaya pakuwanda (leaf) kureva shizha.
 • VaKongo vanoti mpangi (sibling) kureva mwananyina.
 • VaKongo vanoti mbongo (money) kureva mari.
 • VaKongo vanoti ndombe (black, negro) kureva munhu mutema.
 • VaKongo vanoti ntalu (price, value, figure, number) kureva mutengo.
 • VaKongo vanoti ngolo (hard, strong) kureva hukukutu.
 • VaKongo vanoti zoba (stupid) kureva dununu.
 • VaKongo vanoti mbote (good) kureva chakanaka.
 • VaKongo vanoti zenga (decide).

Zvivakashure Ki kana UEdit

Pano pari kutsanangurwa kuumbwa kwemazwi kubva pane mamwe mazwi kuchishandiswa zvivakashure Ki- kana U- pekutanga kwemazwi iwaya.

 • Ki prefix applied to nouns to express the abstract idea, office, condition or quality connected with them; equivalent to the English suffixes --ship, -ness and -dom etc. For example Ngulu (pig) forms the word kingulu (piggishness). Bamba (a broker) forms the word kibamba. So it denotes the nature, attributes, office, habit, customs, perquisites or rights possessed by or characterizing the person or thing denoted by the noun from which it is formed.
 • The prefix U- denotes the inherent quality which imparts the nature, condition, office etc. while the prefix Ki- denotes and characterizes the condition, privilege, power etc. incident to the possession of a certain nature, condition or office.
 • So prefix Ki- imparts something; and U- is due to its possession.
 • Thus from ngulu (a pig) comes ungulu, piggish nature - those qualities and that physical structure which is essential in a pig; kingulu, the habits of a pig, that which evidences a piggish nature.

[1][2][3]

 1. https://archive.org/stream/dictionarygramma00bentuoft/dictionarygramma00bentuoft_djvu.txt
 2. http://www.teachingforafrica.com/sites/default/files/4%20Language%20Dictionary.pdf
 3. https://books.google.ca/books?id=ephkAAAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false