Vana

(Redirected from Mwana)

Vana kana wana (children in English) izwi rinoreva vanu vakazvarwa naBaba naMai. Rinoshandiswazve kureva vanhu vachiri vadiki vari pasi pezera remakore gumi nemanomwe (18). Takatarisana nevanhu vana vanotarisirwa kuti vange vachiri pasi pehutongi hwevabereki vavo, vachichengetwa nekutungamirwa nevabereki vavo. Zera rokunge vanhu vachinzi vana rinosiyana nokusiyana kunoita: tsika, nyika, rudzi, chitendero, zvichingodaro.

Vana

Kuchitendero chechiJudah munhu anoyaruka kunzi akura ava murume kana kuti mukadzi pamakore gumi nematatu (13) ekuberekwa; panguva iyi panoitwa mabiko anonzi barmitzvah kana kuti batmitzvah.

Mamwe MazwiEdit

  • Hwana (childhood; characteristics and attributes of childhood).

TsikaEdit

  • Vana chipo chibva kuna Mwari.
  • Vana vemusanya uno havana tsika. Apa kureva: The children of today have no manners.
  • Hwerera (Numerous offspring).

Mazwi eBantuEdit