Amai (Chingezi: mother) mai, mhai kana mhamha zvinoreva mukadzi akakutakura munhumbu, akazokuzvara.

Mukutaura kweChiShona shoko rokuti Amai rinozoshandiswazve kutaura vakoma nevanin'ina vaAmai vakakuzvara. Vose ndivana Amai. Rimwe izwi rinoreva amai nderekuti nyina - ndiro riripo patsumo inoti: mbudzi kudya mufenje hufana nyina.

Senzira yokuremekedza imwe nguva ChiShona chinodaidza madzimai ari pazera rokunge vakaroorwa kuti amai kana kuti ambhuya.

 • Manyenye (strong maternal protective urge) svichireva moyo waamai wakasimba pakudzivirira vane.
 • Mapanze kana mabvumwa (quickness of human growth). Zvichida ndipo panobva zita rokuti Mapanzure.
 • Kutimura (to tie child on back) zvichireva kubereka mwana kumusana. Zvichida ndipo panobva zita rokuti Timuri kana Mutimuri??

Tsumo chinjirudza

 • Mai musuva usingasehwi mumuto.
 • Nhamo inhamo amai havaroodzwi.
 • Kusina amai hakuendwe.
 • Chitanduro ndaamai, mugoti unopihwa anyerere: (kuchiturikirwa competent judge is mother, the stirring stick is given to the quiet one)
 • Amai vanodzvemeredza vana nababa: a mother sees to it that her children become inseparably united to their father.
 • Chinozipa chinoregwa zamu ramai takarirega. Whatever is delicious is to be left since we gave up our mother's breast.
 • Zvikoni-zvikoni amai havaroodzwi. Impossible things are impossible things; a mother cannot be forced to marry.
 • Charamba-charamba, pfuma yamai haikanirwi. What has failed has failed; the mother's wealth cannot be fought for.
 • Kukwira inyore kuburuka kudana mai. It is easy to climb but descending (will cause one) to call for his mother.
 • Mwana kuberekwa vaviri, mugota hamuchemi kacheche. (Some things cannot be done by one person alone, like conceiving a child).

Mituro ye Afrika chinjirudza

Mitauro Yakapinda ku Chishona chinjirudza

 • Chiputukezi vanoti mãe (n. mother) kureva amai. Shoko irori (mãe) vanoritaura vachiti mai.