Mhodzi (seed) inhengo yedzinde inokura pane ruva mumadzinde mazhinji inova ndiyo inomera kana ichinge yadyarwa muvhu pane mvura. Shoko iri rinoshandiswa kureva mbeu dzemichero inoti: manhanga, manwiwa, mapudzi; magwavha. Izwi iri rinoshanda kana mbeu dziri mukati memuchero uye dzichiwanikwa dzakawanda mumuchero umwe.

  • Mhudzi (seeds of melon species).

Havire (seed selected and preserved for the planting season) kana havira kureva mbeswa dzakachengeterwa kudyarwa mwaka unotevera.