Mitauro yeBantuEdit

  • VaYao vanoti lusongo kana lusonga (a point, a tip; a pointed stick) vachireva poyindi kana chimuti chine munzi.
  • VaYao vanoti lusongola (the kernel a grain) kureva tsanga yezvirimwa. Ko kuti tsongoro?


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.