Mutsika dzechiKristu ngirozi mweya uri pasi pesimba raMwari unotumwa naye kuita mabasa ake Mwari.

Ngirozi dzoimbira Jesu Bouguereau, 1825–1905.

Bhaibheri rechiKritsu rinotaridza kuti ngirozi dziri pasi paJesu Kristu. Bhuku reHebrews pandima 1:6 rinoti "Uye kana achizouyisazve dangwe panyika, anoti: Vatumwa vose vaMwari ngavamunamate".

Kurerutsa Mutauro chinjirudza

  • Zvino ndinosisira [kuhwirira]] koorwa nomutongi wePhesia, naapo ndapedza, ringira, mutongi weGirisi unozouya. (Daniel 10:20).