<<<< Man'wadhi emuBhaibheri >>>> Mavambo (Genesi)

Bhaibheri (kubva kuChikoine Giriki: τὰ βιβλία, tà biblía, 'Man'wadhi; Magwaro') chiunganidzwa chezvinyorwa kana magwarodzvene eChinamato anokudzwa seanoyera mukutenda kwe Ukristu, Ujudha, Usamaria uye nezvimwe zvinamato.

Bhaibheri
Testamente Tsaru
Testamente Itsva

Testamente Tsaru


Testamente Itsva