Man'wadhi emuBhaibheri

Peji rino ndere zvin'wadhi kana man'wadhi emubhaibheri. Mazita akanyogwa pano anoenderana nemazita matsva, kureva mazita ave kushandiswa mubhaibheri mazuva ano ngokuti mazita eChishona. Mazita ekare achiri kushandiswa wo zve.

Testamende Yekare

chinjirudza

Tafura rinorakidza Testamende Yekare.

Chishona Nhasi Chishona Kare Munyori Chindau Chikaranga Chimanyika Chikorekore
Mavambo Genesi Mhoze
Kubuda Ekisodho Mhoze
Varevhi Revhitiko Mhoze
Numeri Numeri Mhoze
Kutsinhiramutemo Dhuteronomi Mhoze
Joshuwa Joshua Joshuwa
Vatongi
Rute Rute Samweri, Natani
Samweri I 1 Samuere Samweri, Natani
Samweri II 2 Samuere Samweri, Natani
1 Madzimambo 1 Madzimambo Yeremiha
2 Madzimambo 2 Madzimambo Yeremiha
1 Maviringuro 1 Makoronike Ezira
2 Maviringuro 1 Makoronike Ezira
Ezira Ezira Ezira
Nehemiha Nehemiah Nehemiha, Ezira
Esiteri/Esteri Esiteri/Esita Modhekai/Morudhukai
Jobho Jobho Jobho
Mapisarema Mapisarema Dhavhidha
Tsumo Zvirevo Soromoni
Muparidzi Ekiriziyastesi Soromoni
Rwiyo rwa Soromoni Zvimbo zva Soromoni Soromoni
Isaya Isaya Isaya, Yasheyahu

(Ishemponisi, Ishenunura)

Yiremiha Jeremiah Yeremiha
Zviungudzo Lamentations Yiremiha
Ezekieri Ezekieri Ezekieri (Simbarashe)
Dhanyeri Dhanieri Dhanyeri
Hosaya Hosea Hosaya
Joere Joere Joere
Amosi Amosi Amosi
Obhadhia Obhadhia Obhadhiya
Jona Jona Jina
Mika Mika Mika
Nahumi Nahumi Nahumi
Habhakuki Habhakuki Habhakuki
Zefania Zefania Zefania
Hagai Hagai Hagai
Zakariya Zekariya Zekariya
Maraki Maraki Maraki

Testamende Itsva

chinjirudza

Mapoka mazhinji eChikristo anobvumirana nezvemakenoni eTestamende Ritsva (udorongodzwa hwe man'wadhi emuTestamende Ritsva) asi mamwe mapoka anoisa man'wadhi mumuraya rakasiyana kana muchinzvimbo.

Kereke ye Othodhoksi ye Itopiya rine mamwe man'wadhi ari mubhaibheri ravo; Mayovero (kureva Jubilees), N'wadhi ra Henoku, uye Mashoko Azere aBharuku (kureva The Rest of the Words of Baruch (4 Baruch).

Chishona Nhasi Chishona Chekare Munyori Chindau Chikaranga Chimanyika Chikorekore
iVhangeri ra Mateo
Vhangeri ra Mako
Vhangeri ra Ruka
Vhangeri ra Johani
Zviito zve Vatume
Tsamba dza Sauro kuVarhoma
Tsamba dza Sauro kuVakorinde I
Vakorinde II
Tsamba dza Sauro kuVagaratiya
Tsamba dza Sauro kuVaefesi
Tsamba dza Sauro kuVafiripa
Tsamba dza Sauro kuVakorosi
Tsamba dza Sauro kuVatesaronika I
Vatesaronika II
Tsamba dza Sauro kunaTimoti I
Timoti II
Tsamba dza Sauro kunaTito
Tsamba ya Sauro kunaFirimoni
Tsamba kuVahebheru
Tsamba ya Jakove
Tsamba dza Petro
Petro II
Tsamba dza Johani I
Johani II
Johani III
Tsamba ya Juta Judha, Jutha, Juta
Zvakazarurwa kunaJohani

Apokirifa ye Uruangirika

chinjirudza

The Anglican Church accepts the same order of books as the Vulgate (Catholic 16th Century) Bible. The 39 Articles (an Anglican list of doctrines or important beliefs) says that these Books of the Bible are Apocrypha:

I. Esdras
II. Esdras
Tobit
Judith
The Rest of Esther
The Wisdom of Solomon
Ecclesiasticus (:)
Baruch, with the Letter of Jeremiah
The Song of the Three Jews, with the Prayer of Azariah
The Story of Susanna
Bel and the Dragon
The Prayer of Manasseh
I. Maccabees
II. Maccabees
III. Maccabees
chinjirudza

More websites

chinjirudza