Kuronza Mashoko

(Redirected from Ronzai)
  • Kuronza Mashoko (to speak, to say, to tell) apa zvichireva kutaura. Izwi iri rinonyanya kushandiswa kuChiNdau.

Mamwe MazwiEdit

  • Kuronzera (tell, explain).
  • Chironzo (1. a law; 2. an urgent commission; 3. dictate - an authoritative order or command).
  • Ndichawonga Mambo Mwari nemoyo wangu wese, ndicharonza mishando yako yese inoshamisa.
  • Kuwonga (to praise, to thank).

Kurerutsa MutauroEdit

  • .... Ronzerai varanda venyu hope, nesu tinozoonisa kududzirwa kwadzo: Tell your servants the dream, and we will interpret it. (Daniel 2:4, Bhaibheri reChiNdau).
  • Ronzai kune vakarurama, kuti zvinozovanakira, ngokuti vanozodya michero yezviito zvavo: Tell the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings. (isaiah 3:10, Bhaibheri reChiNdau).

Mazwi eBantuEdit

  • Mururimi rweLugwere vanoti kulonsya (chat, converse, narrate, recount) zvichireva kuronza mashoko.
  • Mururimi rweLugwere vanoti kulonsyaku (talk about).