Science

Science istudy yezvinhu zvinofema nezvisingafemi.Zvinhu sezvinoti vanhu , miti , plants.Miti nezvimaplants zvakazoiswa nekuti zvinofema pamaliving things.Zvine maDNA sezvovanhu vane maDNA.Dna : deoxyribonnucleic acids.

Biology isubject about living things it includes about nutrions , health and disease.Inotaura pamusoro pevanhu futi.

BiologyEdit

bilogical features include vanhu , zvirimwa nezvimwewo.Biology studies is about human life and life science.This include photosynthesis photosynthesis .Bio in human life states about human science , life science , drug and abuse and health.Zvimwe zvipuka zvisingazivikanwe zvino iswa pabiology nekuti bio ndeyeliving things.

ChemistryEdit

Chemistry isubject inoitwa nezvemachemicals mainly.Inoti maelements nebonding how kwaanotorwa.inotaura pamusoro pezvema acids bases and salts.Maflammable liquids and their flashpoint

PhysicsEdit

Physics inotaura pamusoro pezvinhu zvisingararame.zvinhu zvacho zvinoti force , weight , eletricity and thermodynamics.Physics, ndiyo inochinja zvinhu zvekare ichiisa, zvinyowani.physics inotora zvinhu zvekuchemistry ichiita mataste experiments