Tema, tema kana TEMA ishoko rechishona rinoreva zvirizasiyo

Ruvara chinjirudza

Manzwiro chinjirudza

  • kutema kwemusoro, kureva kurwadziwa nemusoro

Chiito chinjirudza

  • Tema - sokuti kutema muti.

Mamwe mashoko okuringa: chinjirudza


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.