Tema (ruvara)

Tema (Chingezi: black) kana dema, nhema ndiwo ruvara unowanikwa paye pasina chiedza chakazara kana kukwana nyangwe chinoonekwa[1]. Asi mavara matema akati siyanei neruvara nhema nekuti anechiedza chinoonekwa, asi chiedza chirimbijana.

ruvara rutema

Vambo rezitaEdit

zita reruvara rutema rine mazita akasiyana uye rinotsanangurwa zvakasiyana.

  • Kusvibira = sviba, svipa, svipira, fipa

Asa zvakanaka kuzivisana kuti mashoko aya anoshandiswa kutsanangura mavara ese akasvibira zvichireva zerere (kunyanya yakasvibira, ungu (yakasvibira) uye hute kana tsvuku yakasvibira)

Iro shoko rekuti nhema rine runhetembo (poetic), rinoreva futi kuti manyepo (lies) rinoshandiswa se zvakadai:

  • Anoreva nhema ('he/she tells lies' kana kuti 'he/she tells black words')

Zvakaipa nezveshoko iri ndezvekuti rinozivikanwa seruvara rwakaipa, runosanganiswa nerufu, munyama uye kunyepa - asi ndiro ruvara rweganda rwevanhu vatema futi. Mukudzidza muruambanzanga (siciology) chidzidzo chemagariro evanhu munovana kuti mazivirwo anoita ruvara rutema runobatanidzwa nevanhu vane ganda racho. Zvichioneka muhunhu hwakaita se rusaruraruvara (coloursim).

Zvinhu zveruvara rutemaEdit

Mavara matema.Edit

Mabviro eruzivoEdit

  1. "Definition of achromatic". Free Dictionary. Archived from the original on August 17, 2015. Retrieved August 30, 2015